استفاده ایمن از پساب در کشاورزی: نمونه های عملیاتی خوب

استفاده ایمن از پساب در کشاورزی: نمونه های عملیاتی خوب, ed. Hettiarachchi, Hiroshan and Ardakanian, Reza (Dresden: United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES), 2018).

Document type:
Book
Collection:

Metadata
Documents
Links
Versions
Statistics
 • Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UNU Collections credentials)
  Name Description MIMEType Size Downloads
  SafeUseOfWastewaterInAgriculture_FA.pdf SafeUseOfWastewaterInAgriculture_FA.pdf application/pdf 4.87MB
 • Translated Title Safe Use of Wastewater in Agriculture: Good Practice Examples
  Editor Hettiarachchi, Hiroshan
  Ardakanian, Reza
  Translator National Water and Wastewater Engineering Company (NWWEC) of Iran
  Title استفاده ایمن از پساب در کشاورزی: نمونه های عملیاتی خوب
  Publication Date 2018
  Place of Publication Dresden
  Publisher United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES)
  Pages 309
  Language per
  Copyright Holder United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES)
  Copyright Year 2018
  Copyright type All rights reserved
  ISBN 9786006923574
  DOI 10.53325/BAXB9339
 • Versions
  Version Filter Type
 • Citation counts
  Google Scholar Search Google Scholar
  Access Statistics: 1072 Abstract Views, 771 File Downloads  -  Detailed Statistics
  Created: Fri, 16 Feb 2018, 00:56:00 JST by Claudia Matthias on behalf of UNU FLORES